Kubinec & partners - advokátska kancelária

zavolajte nám +421 48 285 11 03

Kubinec & partners - advokátska kancelária

Služby

Právo obchodných spoločností
 • Zakladanie a zmeny obchodných spoločností, príprava a posudzovanie súvisiacich dokumentov.
 • Zastupovanie vo veciach obchodného registra, živnostenského registra, Centrálneho depozitára cenných papierov
 • Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností
 • Organizácia valných zhromaždení obchodných spoločností, príprava podkladov a súvisiacich dokumentov
 • Právne poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností v nesporovej aj sporovej agende
 • Príprava a posudzovanie zmlúv a iných právnych dokumentov v oblasti práva obchodných spoločností
 • Iniciovanie a vedenie rokovaní vo veciach sporov v oblasti práva obchodných spoločností, príprava podkladov pre konanie pred všeobecnými súdmi, rozhodcovskými súdmi a inými orgánmi verejnej moci, ako aj zastupovanie v sporoch pred týmito orgánmi v oblasti práva obchodných spoločností
 • Vypracovanie právnych analýz, rozborov a stanovísk v oblasti práva obchodných spoločností
Zmluvné právo
 • Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s uzatváraním zmlúv v rozmanitých právnych oblastiach
 • Zastupovanie pri rokovaniach a vedenie rokovaní smerujúcich k uzatvoreniu zmlúv, príprava zmlúv a iných súvisiacich dokumentov a ich zmien
 • Právne poradenstvo v sporoch vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov
 • Iniciovanie a vedenie rokovaní vo veciach sporov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv alebo predzmluvných vzťahov, príprava podkladov pre konanie pred všeobecnými súdmi a rozhodcovskými súdmi, ako aj zastupovanie v sporoch pred týmito orgánmi v oblasti zmluvného práva
 • Vypracovanie právnych analýz, rozborov a stanovísk v oblasti zmluvného práva
Konkurz, reštrukturalizácia
 • Právne poradenstvo pre veriteľov a dlžníkov v súvislosti s riešením ich úpadku alebo hroziaceho úpadku
 • Príprava podkladov potrebných pre podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a podkladov pre reštrukturalizáciu spoločnosti
 • Zastupovanie veriteľov, dlžníkov a správcov v konkurzných konaniach, reštrukturalizačných konaniach a konaniach o oddlžení
 • Zastupovanie veriteľov, dlžníkov a správcov v konaniach súvisiacich a konaniach vyvolaných konkurzným a reštrukturalizačným konaním
 • Zastupovanie veriteľov pri uplatňovaní pohľadávok v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní a ich zastupovanie vo veriteľských orgánoch
 • Právne poradenstvo v súvislosti s prípravou reštrukturalizačných plánov
 • Spracovanie právnych analýz, rozborov a stanovísk vo veciach konkurzu, reštrukturalizácie a oddlženia
Občianske právo
 • Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s uzatváraním občianskoprávnych zmlúv
 • Zastupovanie pri rokovaniach a vedenie rokovaní smerujúcich k uzatvoreniu občianskoprávnych zmlúv, príprava občianskoprávnych zmlúv a iných súvisiacich dokumentov a ich zmien
 • Právne poradenstvo v sporoch vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov v oblasti občianskeho práva
 • Iniciovanie a vedenie rokovaní vo veciach sporov vyplývajúcich z uzatvorených občianskoprávnych zmlúv alebo predzmluvných vzťahov, príprava podkladov pre konanie pred všeobecnými súdmi a rozhodcovskými súdmi, ako aj zastupovanie v sporoch pred týmito orgánmi v oblasti občianskeho práva
 • Právne poradenstvo v oblasti vecných práv, iniciovanie a vedenie rokovaní vo vecno-právnych sporoch, príprava podkladov pre konania pred všeobecnými súdmi, rozhodcovskými súdmi a orgánmi verejnej moci, ako aj zastupovanie vo vecno-právnych sporoch pred týmito orgánmi
 • Právne poradenstvo vo veciach vysporiadania podielového spoluvlastníctva a vo veciach vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, príprava súvisiacej zmluvnej a inej právnej dokumentácie, iniciovanie a vedenie rokovaní vo veciach sporov o vysporiadanie podielového spoluvlastníctva a o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, príprava podkladov pre konanie pred všeobecnými súdmi , ako aj zastupovanie v sporoch o vysporiadanie podielového spoluvlastníctva a o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov pred všeobecnými súdmi
 • Právne poradenstvo vo veciach ochrany osobnosti fyzickej osoby a ochrany dobrého mena právnickej osoby, iniciovanie a vedenie rokovaní vo veciach sporov o ochranu osobnosti fyzickej osoby a ochranu dobrého mena právnickej osoby, príprava podkladov pre konanie pred všeobecnými súdmi a orgánmi verejnej moci, ako aj zastupovanie v sporoch o ochranu osobnosti fyzickej osoby a ochranu dobrého mena právnickej osoby pred týmito orgánmi
 • Právne poradenstvo vo veciach uplatňovania nárokov zo zodpovednosti za škodu, zodpovednosti za vady, zodpovednosti za omeškanie a zodpovednosti za bezdôvodné obohatenie, iniciovanie a vedenie rokovaní vo veciach uplatňovania nárokov zo zodpovednosti za škodu, zodpovednosti za vady, zodpovednosti za omeškanie a zodpovednosti za bezdôvodné obohatenie, príprava podkladov pre konanie pred všeobecnými súdmi, rozhodcovskými súdmi a orgánmi verejnej moci, ako aj zastupovanie v sporoch o uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za škodu, zodpovednosti za vady zodpovednosti za omeškanie a zodpovednosti za bezdôvodné obohatenie pred týmito orgánmi
 • Zakladanie a zmeny právnických osôb (občianskych združení, nadácií), zastupovanie vo veciach registrácie týchto právnických osôb, príprava podkladov pre zrušenie a likvidáciu právnických osôb
 • Zastupovanie klientov v dedičskom konaní
 • Spracovanie právnych analýz, rozborov a stanovísk v občianskoprávnej oblasti
Právo k nehnuteľnostiam s možnosťou autorizácie zmlúv
 • Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s uzatváraním zmlúv o právnych dispozíciách s nehnuteľnosťami (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti, nájomná a podnájomná zmluva a pod.)
 • Zastupovanie pri rokovaniach a vedenie rokovaní smerujúcich k uzatvoreniu zmlúv o právnych dispozíciách s nehnuteľnosťami, príprava zmlúv a iných súvisiacich dokumentov a ich zmien
 • Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností
 • Právne poradenstvo v sporoch vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov v oblasti právnych dispozícií s nehnuteľnosťami
 • Iniciovanie a vedenie rokovaní vo veciach sporov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv o právnych dispozíciách s nehnuteľnosťami alebo predzmluvných vzťahov, príprava podkladov pre konanie pred všeobecnými súdmi a inými orgánmi verejnej moci, ako aj zastupovanie v sporoch vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv o právnych dispozíciách s nehnuteľnosťami, ako aj súvisiacich predzmluvných vzťahov pred týmito orgánmi
 • Komplexný právny audit (due diligence) nehnuteľností, ktoré sú predmetom zamýšľaných alebo prebiehajúcich transakcií, zahŕňajúci posúdenie nadobúdacích právnych titulov nehnuteľností, stavebnej a územnoplánovacej dokumentácie, úradných povolení, práv tretích osôb k posudzovaným nehnuteľnostiam a ďalších súvisiacich okolností a dostupnej dokumentácie.
 • Vypracovanie právnych analýz, rozborov a stanovísk vo veciach práv k nehnuteľnostiam
Právne poradenstvo pri developerských projektoch
 • Právne poradenstvo pri zakladaní obchodných spoločností, ktoré budú subjektom investície, zastupovanie vo veciach živnostenského a obchodného registra a zabezpečenie ďalšej korporátnej agendy v rozsahu poskytovaných právnych služieb v oblasti práva obchodných spoločností
 • Komplexný právny audit (due diligence) nehnuteľností, ktoré sú predmetom investičného developerského projektu, zahŕňajúci posúdenie nadobúdacích právnych titulov nehnuteľností, existujúcej stavebnej a územnoplánovacej dokumentácie, úradných povolení, práv tretích osôb k posudzovaným nehnuteľnostiam, ďalších súvisiacich okolností a dostupnej dokumentácie.
 • Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s uzatváraním zmlúv a inej dokumentácie ohľadom zabezpečenia výstavby a zhotovovania stavieb, zastupovanie pri rokovaniach a vedenie rokovaní smerujúcich k uzatvoreniu týchto zmlúv, príprava zmlúv a iných súvisiacich dokumentov a ich zmien
 • Právne poradenstvo týkajúce sa územného konania, stavebného konania a environmentálnej agendy a zastupovanie klientov v územnom, stavebnom a katastrálnom konaní, ako aj v konaní pred inými orgánmi verejnej moci
 • Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s uzatváraním zmlúv o prevode vlastníctva nehnuteľností a zmlúv o nájme nehnuteľností, bytov a nebytových priestor realizovaných v rámci investičného developerského projektu, zastupovanie pri rokovaniach a vedenie rokovaní smerujúcich k uzatvoreniu týchto zmlúv, príprava zmlúv a iných súvisiacich dokumentov a ich zmien
 • Právne poradenstvo v sporoch vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov v rámci investičného developerského projektu
 • Iniciovanie a vedenie rokovaní vo veciach sporov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv v rámci investičného developerského projektu, príprava podkladov pre konanie pred všeobecnými súdmi, rozhodcovskými súdmi a inými orgánmi verejnej moci, ako aj zastupovanie v sporoch vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv, ako aj súvisiacich predzmluvných vzťahov pred týmito orgánmi
Sporová agenda
 • Príprava žalôb, opravných prostriedkov a ďalších podaní určených všeobecným súdom, rozhodcovským súdom alebo iným orgánom verejnej moci
 • Zastupovanie klientov v konaniach pred všeobecnými súdmi a rozhodcovskými súdmi
 • Zastupovanie klientov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
Právne poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok
 • Mandátna správa pohľadávok
 • Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s postúpením pohľadávok, vrátane právneho auditu (due diligence) pohľadávok, zastupovanie pri rokovaniach a vedenie rokovaní smerujúcich k uzatvoreniu zmlúv o postúpení pohľadávok, príprava týchto zmlúv a iných súvisiacich dokumentov a ich zmien
 • Zastupovanie klientov pri mimosúdnom a súdnom vymáhaní pohľadávok, vrátane analýzy majetkových pomerov dlžníkov, prípravy dokumentov smerujúcich k mimosúdnemu vymoženiu pohľadávok, prípravy podkladov pre konanie o vymoženie pohľadávky pred všeobecnými súdmi a rozhodcovskými súdmi, ako aj zastupovanie klientov v týchto konaniach
 • Zastupovanie klientov v exekučnom konaní
Súťažné právo
 • Komplexné právne poradenstvo pri uzatváraní, zmenách a plnení zmlúv a iných dokumentov v súvislosti s porušovaním súťažného práva (zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž, zneužívanie dominantného postavenia na trhu, koncentrácia)
 • Zastupovanie klientov v konaniach vedených pred Protimonopolným úradom SR
 • Iniciovanie a vedenie rokovaní vo veciach ochrany pred nekalou súťažou, uplatňovanie nárokov klientov a ich zastupovanie v sporoch z nekalosúťažného konania
 • Vypracovanie právnych analýz, rozborov a stanovísk v oblasti súťažného práva
Fúzie, akvizície
 • Komplexné právne poradenstvo v súvislosti so splynutím, zlúčením alebo rozdelením obchodných spoločností, príprava a posudzovanie súvisiacich dokumentov, zastupovanie klientov v súvisiacich sporoch pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci
 • Príprava právnych analýz a due diligence v súvislosti s fúziami a akvizíciami a súvisiacimi problémami
 • Zastupovanie pri rokovaniach a vedenie rokovaní smerujúcich k uzatvoreniu zmlúv o prevodoch akcií, prevodoch obchodných podielov a zmlúv o predaji podniku, príprava týchto zmlúv a iných súvisiacich dokumentov
 • Právne poradenstvo v sporoch vyplývajúcich zo zmlúv o prevodoch akcií, prevodoch obchodných podielov a zmlúv o predaji podniku
 • Iniciovanie a vedenie rokovaní vo veciach sporov vyplývajúcich zo zmlúv o prevodoch akcií, prevodoch obchodných podielov a zmlúv o predaji podniku, príprava podkladov pre konanie pred všeobecnými súdmi a rozhodcovskými súdmi, ako aj zastupovanie v sporoch pred týmito orgánmi
Due diligence
 • Vypracovanie právneho auditu (due diligence) za účelom komplexného posúdenia právneho stavu obchodných spoločností a družstiev
 • Vypracovanie právneho auditu (due diligence) ako podkladu pre klientom zamýšľanú transakciu
 • Vypracovanie právneho auditu (due diligence) za účelom posúdenia zodpovednostných vzťahov
 • Komplexné právne poradenstvo zamerané na odstránenie zistených nedostatkov, príprava návrhov opatrení na ich odstránenie, príp. zmiernenie ich následkov
Právo k cenným papierom
 • Právne poradenstvo v súvislosti s emisiou cenných papierov, registráciou cenných papierov Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s alebo členom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., príprava a posudzovanie podkladov a súvisiacich dokumentov
 • Príprava a posudzovanie zmlúv o cenných papieroch, vrátane zmlúv o kúpe a predaji cenných papierov, zmlúv o darovaní cenných papierov a zmlúv o zriadení záložného práva na cenný papier, registrácia dispozícií s cennými papiermi na Centrálnom depozitári SR, a.s.
 • Právne poradenstvo v oblasti akciového práva, vrátane prípravy podkladov potrebných pre realizáciu zvýšenia základného imania alebo zníženia základného imania akciovej spoločnosti, organizácia a vedenie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti a zápis zvýšenia alebo zníženia základného imania do obchodného registra, príp. ich registrácia na Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.
 • Právne poradenstvo pri uplatňovaní akcionárskych práv a výnosov z cenných papierov, ako aj pri sporoch, ktoré vzniknú pri uplatňovaní akcionárskych práv a výnosov z cenných papierov, iniciovanie a vedenie rokovaní vo veciach týchto sporov, príprava podkladov pre konanie pred všeobecnými súdmi, ako aj zastupovanie v sporoch v oblasti uplatňovania akcionárskych práv a výnosov z cenných papierov
 • Právne poradenstvo pri uplatňovaní nárokov zo zmeniek, iniciovanie a vedenie rokovaní vo veciach sporov zo zmeniek, príprava podkladov pre konanie pred všeobecnými súdmi, ako aj zastupovanie v sporoch pri uplatňovaní nárokov zo zmeniek
 • Vypracovanie právnych analýz, rozborov a stanovísk v oblasti práva k cenným papierom
Rodinné právo
 • Komplexné právne poradenstvo vo veciach rodinnoprávnych vzťahov
 • Zastupovanie klientov v konaniach o rozvod manželstva a o úpravu styku s maloletým dieťaťom
 • Právne poradenstvo vo veciach určenia, zvýšenia a zníženia výživného, iniciovanie a vedenie rokovaní vo veciach určenia, zvýšenia a zníženia výživného, príprava podkladov pre konanie pred všeobecnými súdmi, ako aj zastupovanie v sporoch o určenie, zvýšenie a zníženie výživného
 • Zastupovanie klientov vo veciach starostlivosti o maloletých
Právo duševného vlastníctva
 • Komplexné právne poradenstvo ohľadom ochrany autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom
 • Komplexné právne poradenstvo ohľadom práv priemyselného vlastníctva vrátane práv ochranných známok, patentov, dizajnov, úžitkových vzorov, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov, a zároveň práv obdobných priemyselným právam (know-how, doménové mená, dobrá povesť právnickej osoby)
 • Právne poradenstvo v súvislosti s uzatváraním zmlúv a inej dokumentácie v oblasti autorského práva a práv priemyselného vlastníctva, vrátane licenčných a franšízových zmlúv, zastupovanie pri rokovaniach a vedenie rokovaní smerujúcich k uzatvoreniu týchto zmlúv, príprava zmlúv a iných súvisiacich dokumentov a ich zmien
 • Príprava podkladov potrebných pre registráciu ochranných známok a zastupovanie klientov v konaní o registráciu ochranných známok pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
 • Právne poradenstvo v sporoch vyplývajúcich z autorských práv a práv priemyselného vlastníctva
 • Iniciovanie a vedenie rokovaní vo veciach sporov vyplývajúcich z autorských práv a práv priemyselného vlastníctva, príprava podkladov pre konanie pred všeobecnými súdmi, ako aj zastupovanie v sporoch vyplývajúcich z autorských práv a práv priemyselného vlastníctva
 • Vypracovanie právnych analýz, rozborov a stanovísk v oblasti práva duševného vlastníctva
Pracovné právo
 • Príprava a posudzovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, manažérskych zmlúv a iných pracovnoprávnych dokumentov
 • Príprava a posudzovanie interných pracovných predpisov vrátane predpisov o ochrane a bezpečnosti zdravia pri práci, predkladanie stanovísk a návrhy opatrení na ich zaistenie
 • Právne poradenstvo v súvislosti s kolektívnym vyjednávaním, príprava a posudzovanie kolektívnych zmlúv
 • Právne poradenstvo v súvislosti s ukončovaním pracovných pomerov vrátane prípravy potrebných právnych dokumentov
 • Zastupovanie zamestnancov a zamestnávateľov v pracovnoprávnych sporoch
Daňové a správne právo
 • Zastupovanie klientov v daňovom a správnom konaní a v konaniach o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych a daňových orgánov pred súdmi
 • Posudzovanie obchodných zmlúv z hľadiska daňového práva
 • Vypracovanie právnych analýz, rozborov a stanovísk v oblasti daňového a správneho práva