Kubinec & partners - advokátska kancelária

zavolajte nám +421 48 285 11 03

Kubinec & partners - advokátska kancelária

Informácie

Publikačná činnosť


KUBINEC, M.: Obchodný alebo vyrovnací podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným (aj) ako súčasť konkurznej podstaty. In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. Roč. 69, č. 5 (2017), s. 626-637. - Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 2017

KUBINEC, M., UŠIAKOVÁ, L., in MAMOJKA, M. a kol.: Obchodný zákonník. Veľký komentár. 1. a 2. zväzok : Eurokódex: Bratislava, 2016

UŠIAKOVÁ, L.: Uplatňovanie nárokov zo zodpovednosti za škodu spôsobenú štatutárnym orgánom kapitálovej spoločnosti pri výkone funkcie tretími osobami vo svojom mene a na vlastný účet - vybrané problémy. In: Časopis pro právní vědu a praxi. Roč. 20, č. 4 (2012), s. 361-369. - Brno : Masarykova univerzita, 2012

KUBINEC, M.: Ešte raz k zákonnej výške úrokov z omeškania. In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. Roč. 59, č. 3 (2007)-4 (2007), s. 406-413. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR, 2007

UŠIAKOVÁ, L.: Kvantitatívna stránka obchodného podielu spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným. In: Obchodné právo : odborný časopis pre podnikateľov, právnikov a špecialistov, Roč. IX, č. 12 (december 2008). - Bratislava : EPOS, 2007

KUBINEC, M.: Nad novým zákonom o konkurze a reštrukturalizácii. In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. Roč. 58, č. 11 (2006), s. 1699-1712. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR, 2006

KUBINEC, M.: Niekoľko poznámok k postaveniu dozornej rady v kapitálových obchodných spoločnostiach. In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Roč. 89, č. 2 (2006), s. 195-204. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2006

KUBINEC, M.: Zrušenie obchodných spoločností rozhodnutím súdu. In: Obchodné právo : odborný časopis pre podnikateľov, právnikov a špecialistov, Roč. 6., č. 1-2 (január-február 2005). S. 32-38. - Bratislava : EPOS, 2005

KUBINEC, M.: Právna povaha uznesenia valného zhromaždenia kapitálových spoločností a problematika jeho neplatnosti (niektoré aspekty). In: rávny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Roč. 88, č. 1 (2005), s. 44-56. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2005

KUBINEC, M.: Porovnávacia reklama vo svetle slovenského práva. In: Justičná revue. Roč. 57, č. 1 (2005), s. 60-72. - Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 2005

KUBINEC, M.: Ešte raz k problémom právnej regulácie porovnávacej reklamy. In: Justičná revue. Roč. 57, 8-9 (2005), s. 1077-1083. - Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 2005

KUBINEC, M.: Hľadanie ďalších veriteľov. In: Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 11, č. 6-7 (2005), s. 56-59. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2005

KUBINEC, M.: Nad (zatiaľ) poslednou novelou Obchodného zákonníka. In: Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 11, č. 12 (2005), s. 19-24. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2005

ĎURANA, M., KUBINEC, M.: Je rozpor právneho úkonu s predbežným opatrením dôvodom jeho neplatnosti? In: Justičná revue. Roč. 57, č. 10 (2005), s. 1250-1256. - Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 2005

KUBINEC, M.: Osobitné dôvody zrušenia spoločnosti s ručením obmedzeným. In: Obchodné právo : časopis pre podnikateľov, právnikov a špecialistov. Roč. 6, č. 5 (2005), s. 17-24. - Bratislava : Epos, 2005

KUBINEC, M.: Zrušenie obchodnej spoločnosti súdom. In: Obchodné právo. Roč. 6, 1-2 (2005), s. 32-38. - Bratislava : Epos, 2005

KUBINEC, M.: Zrušenie spoločnosti v dôsledku rozhodnutia konkurzného súdu. In: Obchodné právo. Roč. 6, č. 6-7 (2005), s. 15-19. - Bratislava : Epos, 2005

KUBINEC, M.: Oddlženie dlžníka - fyzickej osoby v rámci konkurzu: súčasná a budúca právna úprava. In: Obchodné právo. Roč. 6, č. 10 (2005), s. 37-40. - Bratislava : Epos, 2005

KUBINEC, M.: Zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným. In: Obchodné právo. Roč. 5, č. 2 (2004), str. 13-18. - Bratislava : Epos, 2004

KUBINEC, M.: Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia v spoločnosti s ručením obmedzeným. In: Obchodné právo. Roč. 5, č. 7 (2004), s. 17-25. - Bratislava : Epos, 2004

KUBINEC, M.: Ochrana majetku akciovej spoločnosti pred zneužitím zo strany osôb konajúcich v mene spoločnosti v zmysle § 196a Obchodného zákonníka. In: Obchodné právo. Roč. 5, č. 8-9 (2004), s. 15-18. - Bratislava : Epos, 2004

KUBINEC, M.: K problematike odporovateľnosti právnych úkonov v slovenskom konkurznom práve. In: Obchodné právo : časopis pre podnikateľov, právnikov a špecialistov. Roč. 5, č. 12 (2004), s. 58-63. - Bratislava : Epos, 2004

KUBINEC, M.: Neplatnosť obchodnej spoločnosti. In: Obchodné právo. Roč. 5, č. 11 (2004), s. 19-22. - Bratislava : Epos, 2004

KUBINEC, M.: Právne postavenie likvidátora obchodných spoločností. In: Obchodné právo. Roč. 5, č. 10 (2004), s. 21-28. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko EPOS, 2004

KUBINEC, M.: Oprávnenie správcu konkurznej podstaty nakladať s obchodným podielom úpadcu. In: Bulletin Slovenskej advokácie. Roč. 10, č. 3 (2004), s. 31-35. - Bratislava : Slovenská advokátska komora,