Kubinec & partners - advokátska kancelária

zavolajte nám +421 48 285 11 03

Kubinec & partners - advokátska kancelária

Náš tím

Advokáti

JUDr. Martin Kubinec, PhD.

Vysokoškolské štúdium práva vyštudoval na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2002. V roku 2003 mu bol na rovnakej fakulte udelený akademický titul doktor práv (JUDr.) po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky v odbore obchodné právo. V roku 2005 absolvoval na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici doktorandský študijný program v študijnom odbore obchodné a finančné právo a po úspešnej obhajobe dizertačnej práce na tému Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností získal akademický titul PhD.
Kontinuálne od roku 2002 až do súčasnosti je odborným asistentom na Katedre obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci svojej pedagogickej a vedeckej práce sa venuje najmä právu obchodných spoločností, konkurznému právu, právu cenných papierov a klinickému vzdelávaniu študentov v rámci Kliniky obchodného práva na domovskej fakulte.
Od roku 2006 pôsobí ako advokát zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory a tiež ako konkurzný a reštrukturalizačný správca zapísaný do zoznamu správcov Ministerstva spravodlivosti SR. Je autorom viac než 70 vedeckých a odborných článkov, vystupuje na domácich i zahraničných konferenciách.

mkubinec@akpartners.sk
kancelária Banská Bystrica

JUDr. Lenka Ušiaková, PhD.

V roku 2007 ukončila magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na ktorej následne v roku 2009 získala akademický titul doktor práv (JUDr.) absolvovaním rigoróznej skúšky v odbore obchodné právo. Doktorandské štúdium ukončila v roku 2014 na Právnickej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach obhajobou dizertačnej práce v študijnom odbore obchodné a finančné právo a získala akademický titul PhD.
Od roku 2009 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre obchodného a hospodárskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa zameriava hlavne na obchodné právo, špeciálne na právo obchodných spoločností, konkurzné právo, právo cenných papierov, ako aj na klinické vzdelávanie študentov v rámci predmetu Klinika obchodného práva.
Od roku 2011 vykonáva advokátsku prax ako advokátka zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory, v rámci ktorej sa špecializuje na oblasť obchodného, zmluvného a insolvenčného práva. Zároveň od roku 2009 pôsobí aj ako konkurzná a reštrukturalizačná správkyňa zapísaná do zoznamu správcov Ministerstva spravodlivosti SR.

lusiakova@akpartners.sk
kancelária Banská Bystrica

JUDr. Denisa Precáková

Magisterské štúdium práva ukončila v roku 2009 na  Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2010 jej bol na tej istej fakulte po úspešnom zložení rigoróznej skúšky z odboru obchodné právo udelený akademický titul doktor práv (JUDr.). Už počas vysokoškolského štúdia prehlbovala svoje znalosti z oblasti práva a nadobúdala praktické skúsenosti v advokátskej kancelárii KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelária, s. r. o. Od roku 2013 je zapísaná do zoznamu advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou a vykonáva advokáciu so zameraním na všeobecnú prax. Už počas vykonávania koncipientskej praxe sa špecializovala predovšetkým na oblasť obchodného a občianskeho práva so zameraním na ochranu spotrebiteľa, pričom skúsenosti nadobúdala aj z iných oblastí práva. V súčasnosti sa zameriava najmä na obchodné právo, občianske právo, rodinné právo, zmluvné právo, fúzie a akvizície a venuje sa aj spotrebiteľskému právu.

dprecakova@akpartners.sk
kancelária Banská Bystrica

JUDr. Jana Rentková

Absolvovala magisterské štúdium v odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré ukončila v roku 2010. V roku 2012 na tej istej fakulte úspešne zložila rigoróznu skúšku v odbore občianske právo a bol jej udelený akademický titul doktor práv (JUDr.). Cenné skúsenosti, okrem pôsobenia vo sfére advokácie, nadobudla už po skončení štúdia absolvovaním stáže na Okresnom úrade v Námestove, katastrálnom odbore (vtedajšej Správe katastra) a na Okresnej prokuratúre v Banskej Bystrici. Členkou tímu spoločnosti KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelária, s. r. o. je od roku 2011, najskôr ako advokátska koncipientka a od roku 2014, po úspešnom absolvovaní advokátskej skúšky, ako advokátka zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. V roku 2015 úspešne zložila správcovskú skúšku. Prevažujúca časť jej advokátskej agendy spadá do oblasti občianskeho, obchodného, zmluvného, rodinného a trestného práva.

jrentkova@akpartners.sk
kancelária Banská Bystrica

Asociovaní advokáti

JUDr. Monika Benkovská

Magisterské štúdium práva ukončila v apríli 2012 na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na tej istej fakulte v roku 2014 úspešne zložila aj rigoróznu skúšku v odbore obchodné právo a bol jej udelený akademický titul doktor práv (JUDr.). Členkou tímu spoločnosti KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelária, s. r. o. sa stala v roku 2011, kedy počas vysokoškolského štúdia pracovala na pozícii právnej asistentky a následne pokračovala vo svojej právnej praxi na pozícii advokátskej koncipientky. V roku 2015 úspešne zložila správcovskú skúšku, koncom roka aj advokátsku skúšku a od marca 2016 je zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. V rámci svojej advokátskej praxe sa špecializuje na oblasť občianskeho práva, pracovného práva a obchodného práva vrátane akvizícií. 

mbenkovska@akpartners.sk
kancelária Banská Bystrica

JUDr. Lívia Jurčová

V roku 2010 ukončila magisterské štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2012 na tej istej fakulte úspešne absolvovala rigoróznu skúšku z občianskeho práva a bol jej udelený akademický titul doktor práv (JUDr.). Po ukončení magisterského štúdia pracovala v štátnej správe, kde získala vedomosti v oblasti pozemkového práva a rôznorodej problematiky v oblasti nehnuteľností. Členkou tímu spoločnosti KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelária, s. r. o. je od roku 2012, najskôr ako advokátska koncipientka a od roku 2016 ako advokátka zapísaná do zoznamu advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou, pričom vykonáva advokáciu so zameraním na všeobecnú prax, najmä však obchodné, občianske a zmluvné právo, špecializuje sa aj na pozemkové a stavebné právo.

ljurcova@akpartners.sk
kancelária Žilina

JUDr. Zuzana Šujanská

Vysokoškolské magisterské štúdium práva absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a ukončila ho v roku 2012. V roku 2016 jej bol po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky v odbore obchodné právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici udelený akademický titul doktor práv (JUDr.). Členkou tímu spoločnosti KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelária, s. r. o. je od roku 2012, najskôr ako advokátska koncipientka a od roku 2016, kedy úspešne zložila advokátsku skúšku, aj ako advokátka zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. V súčasnosti sa vo svojej advokátskej praxi špecializuje predovšetkým na oblasť insolvenčného, obchodného a zmluvného práva.

zsujanska@akpartners.sk
kancelária Žilina

 JUDr. Miroslava Trnková


mtrnkova@akpartners.sk

Advokátski koncipienti

JUDr. Adriana Ondreková

Magisterské štúdium práva absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2016. Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky v odbore občianske právo na tej istej fakulte jej bol v roku 2017 udelený akademický titul doktor práv (JUDr.). Členkou tímu spoločnosti KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelária, s. r. o. je od roku 2015, kedy počas vysokoškolského štúdia pracovala na pozícii právnej asistentky a následne od roku 2016 pokračuje vo svojej právnej praxi na pozícii advokátskej koncipientky.

aondrekova@akpartners.sk
kancelária Banská Bystrica

Mgr. Dominika Bernoláková


dbernolakova@akpartners.sk

Mgr. Michal Štrbáň


mstrban@akpartners.sk

Exekutívni asistenti

Alena Uramová